Regulamin

Regulamin Serwisu www.mikrokasa.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnionych w ramach Serwisu internetowego www.mikrokasa.pl przez Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387861, NIP: 586-223- 56-89, REGON: 220797494 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł wpłaconym w całości, adres poczty elektronicznej: biuro@mikrokasa.pl.

 2. Regulamin został wydany na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią warunków Regulaminu.

 4. Nieprzestrzeganie przez Użytkownika zasad Regulaminu stanowi podstawę do zablokowania oferowanych Usług.

 5. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Mikrokasa, w zakresie, w którym są one uregulowane odrębnymi umowami lub regulaminami i uzgodnieniami obowiązującymi pomiędzy Mikrokasa a Użytkownikiem.

 6. Regulamin jest dostępny nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2

Definicje pojęć

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin Serwisu www.mikrokasa.pl.

 2. Mikrokasa - Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000387861, NIP: 586-223-56-89, REGON: 220797494 o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł wpłaconym w całości.

 3. Usługa - usługi świadczone przez Mikrokasa drogą elektroniczną wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu.

 4. Serwis - Strona internetowa Pożyczkodawcy www.mikrokasa.pl. wraz z podstronami służąca do korzystania z Usług.

 5. Użytkownik - osoba korzystającą z Serwisu.

 6. Dane logowania - adres poczty elektronicznej Użytkownika oraz hasło ustalone przez Użytkownika.

 7. Konto - indywidualne konto internetowe każdego Użytkownika w Serwisie założone z chwilą prawidłowego wypełnienia danych wymaganych w momencie rejestracji.

 8. Pożyczka - umowa pożyczki pieniężnej zawarta pomiędzy Mikrokasa, a Użytkownikiem.
 9. Wniosek - wniosek o zawarcie Pożyczki złożony przez Użytkownika na formularzu on-line za pośrednictwem Serwisu.
 10. Reklamacja - zastrzeżenia dotyczące Usług świadczonych przez Mikrokasa.

§ 3

Korzystanie z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia umożliwiającego korzystanie z sieci Internet, wyposażonego w:

  1. powszechnie dostępną przeglądarkę internetową taką jak: Firefox, Chrome, Safari lub Internet Explorer
  2. zainstalowanego JavaScript i Adobe Flash Player.
 2. Do korzystania z Usług rekomendowane jest włączenie obsługi plików „Cookies” w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików „Cookies” zawarte są w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

 3. Przy korzystaniu z Serwisu zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego oraz oprogramowania typu „firewall”.

 4. Połączenie z Kontem Użytkownika jest szyfrowane.

 5. Niedopuszczalne jest korzystanie z serwisu w sposób umożliwiający lub mający na celu nieautoryzowany dostęp do Serwisu, oraz dostarczanie treści zawierających wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie mogące wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu lub systemów teleinformatycznych.

 6. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu, wyłącznie na własny użytek, zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu do zamieszczania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem, obraźliwych, mogących wprowadzić w błąd jak również naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje.

 8. Przeglądanie zawartości Serwisu może odbywać się bez rejestracji jednak do skorzystania z niektórych Usług może być wymagane podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych lub założenie Konta.

 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie Usług w sposób naruszający niniejszy Regulamin.
 10. Mikrokasa na bieżąco i z zachowaniem należytej staranności aktualizuje informacje zawarte w Serwisie.

§ 4

Usługi

 1. Mikrokasa świadczy drogą elektroniczną następujące Usługi:
  1. Udzielanie informacji dotyczących oferty Mikrokasa;
  2. Założenie Konta;
  3. Złożenie Wniosku o Pożyczkę;
  4. Wprowadzenie oraz aktualizacja danych osobowych Użytkownika;
  5. Wysłanie wiadomości lub zapytania do Spółki;
  6. Podgląd aktualnego stanu zawartych Pożyczek przez Użytkownika;
  7. Podgląd listy Pożyczek udzielonych Użytkownikowi oraz ich statusu;
  8. Podgląd listy Wniosków Użytkownika oraz ich statusu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny w oknie znajdującym się w Serwisie i podać w nim Dane Logowania
 3. Użytkownik jest zobowiązany podać dane prawdziwe, aktualne i kompletne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu błędnych lub nieprawdziwych danych.
 4. Do wysłania formularza i zakończenia zakładania Konta niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 5. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Mikrokasa, a następnie założenie Konta.
 6. Po założeniu Konta, Użytkownik loguje się do swojego Konta za pomocą Danych Logowania. Użytkownik jest zobowiązany do nieudostępniania Konta lub Danych Logowania innym osobom oraz do podejmowania niezbędnych środków służących zapobieżeniu zapoznania się z Danymi Logowania przez inne osoby. Mikrokasa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z tytułu udostępnienia przez Użytkownika osobom niepowołanym Danych Logowania.
 7. W celu złożenia Wniosku o zawarcie Pożyczki lub w celu korzystania z niektórych funkcji Serwisu, Użytkownik musi założyć w Serwisie Konto. Założenie Konta jest niezależne od ewentualnego złożenia Wniosku i zawarcia Pożyczki.

§ 5

Pożyczka

 1. Po założeniu Konta i zalogowaniu się do niego Użytkownik ma możliwość złożenia wniosku o zawarcie Pożyczki. W tym celu Użytkownik powinien wypełnić udostępniony przez Konto formularz. W pierwszej kolejności Użytkownik musi wybrać szczegóły dotyczące Pożyczki, a następnie podać swoje dane osobowe i dane kontaktowe oraz złożyć oświadczenia w przedmiocie zgód na weryfikację w bazach podanych w oświadczeniu podmiotów.
 2. Użytkownik musi podać informację o numerze swojego rachunku bankowego, która to zostanie wykorzystana do weryfikacji tożsamości Użytkownika oraz przekazać dodatkowe informacje niezbędne do weryfikacji tożsamości i zdolności kredytowej Użytkownika.
 3. Mikrokasa może wymagać załączenia do Wniosku odpowiednich dokumentów mających na celu ocenę zdolności kredytowej Użytkownika.
 4. Po przeprowadzeniu weryfikacji Użytkownika zostanie on powiadomiony o jej wyniku i w przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownik będzie mógł zawrzeć z Mikrokasa Pożyczkę.

§ 6

Ochrona danych osobowych

  1. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Mikrokasa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  2. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych.
  3. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Usług świadczonych przez Mikrokasa za pośrednictwem Serwisu.
  4. Mikrokasa jest administratorem danych osobowych. Dane przetwarzane są w celach związanych z przygotowaniem do zawarcia Pożyczki, w tym w celu oceny zdolności kredytowej, marketingu produktów i usług Mikrokasa oraz za odrębną zgodą podmiotów trzecich, a także w celach analitycznych oraz archiwalnych.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  § 7

  Postępowanie reklamacyjne

   1. Użytkownik ma prawo składać Reklamacje na Usługi świadczone przez Mikrokasa, w której zgłosi zastrzeżenia dotyczące Usług.
   2. Reklamacja powinna zawierać:
    1. imię i nazwisko oraz adres Użytkownika,
    2. określenie przedmiotu reklamacji,
    3. przedstawianie okoliczności uzasadniających reklamację.
   3. Reklamacja może być złożona:
    1. pisemnie - osobiście albo przesyłką pocztową nadaną do siedziby Mikrokasa;
    2. ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu w siedzibie Mikrokasa;
    3. w formie elektronicznej- na adres mailowy reklamacje@mikrokasa.pl.
   4. Po złożeniu przez Użytkownika Reklamacji, Mikrokasa rozpatruje Reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia i udziela Użytkownikowi odpowiedzi w postaci papierowej albo za pomocą poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek Użytkownika. W szczególnie skomplikowanych przypadkach oraz po pisemnym zawiadomieniu Użytkownika o przyczynach opóźnienia Reklamacja może zostać rozpatrzona w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

   § 8

   Czas trwania umowy o założenie konta

    1. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Usług, które są świadczone przez czas nieokreślony.
    2. Użytkownik w celu zrezygnowania z Usług powinien przesłać do Mikrokasa pisemnie na adres: Mikrokasa S.A. ul. Stefana Batorego 28-32, 81-366 Gdynia lub na adres e-mail oświadczenie o zrezygnowaniu ze świadczonych Usług, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług odpłatnych będzie to możliwe z chwilą zakończenia realizowania Usługi.

    § 9

    Prawa autorskie

     1. Prawa do wszelkich praw autorskich i pokrewnych oraz praw dotyczących rejestracji znaków towarowych znajdujących się w Serwisie przysługują Mikrokasa lub podmiotom trzecim. Korzystanie z Serwisu nie wiąże się z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw ani licencji. Użytkownik może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte jedynie w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
     2. Znaki handlowe, loga, nazwy i wizerunki wyświetlone w Serwisie są zastrzeżonymi lub niezastrzeżonymi znakami handlowymi Mikrokasa i innych podmiotów.

     § 10

     Postanowienia końcowe

     1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z Serwisu, nie rozwiązane polubownie, rozstrzygane są przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
     2. Prawem właściwym dla praw i obowiązków dotyczących korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
     3. Mikrokasa nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu z przyczyn niezależnych od niej. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn Mikrokasa ma prawo zablokować lub czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
     4. Mikrokasa do granic obowiązujących przepisów nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (bezpośrednie lub pośrednie), wynikające z dostępu i użytkowania Serwisu.
     5. Mikrokasa zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.
     6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednio Politykę prywatności umieszczoną w Serwisie.